آیکن گفتگو با ما
آشنایی با حیوانات

آشنایی با حیوانات

تقویت مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست و آموزش مفاهیم ریاضی رنگ، اندازه و خلاقیت

تقویت مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست و آموزش مفاهیم ریاضی رنگ، اندازه و خلاقیت

تقویت مهارت ریاضی

تقویت مهارت ریاضی

تقویت مهارت حرکتی درشت و ظریف

تقویت مهارت حرکتی درشت و ظریف

تمرینات چشمی

تمرینات چشمی

کار با رنگ انگشتی، خلاقیت و آموزش مفاهیم ریاضی

کار با رنگ انگشتی، خلاقیت و آموزش مفاهیم ریاضی

تقویت مهارت های  حرکتی ظریف هماهنگی بین چشم و دست

تقویت مهارت های حرکتی ظریف هماهنگی بین چشم و دست

تقویت مهارتهای حرکتی ظریف

تقویت مهارتهای حرکتی ظریف

خلاقیت

خلاقیت

دست ورزی و تمرینات انگشتی

دست ورزی و تمرینات انگشتی

هماهنگی چشم و دست

هماهنگی چشم و دست