آیکن گفتگو با ما
شناخت خود وشناخت رنگها تقویت مهارتهای حرکتی درشت

شناخت خود وشناخت رنگها تقویت مهارتهای حرکتی درشت

بازی با شکر وتقویت حس لامسه

بازی با شکر وتقویت حس لامسه

رشد شناختی و شنوایی و بینایی

رشد شناختی و شنوایی و بینایی

تقویت مهارت های حرکتی

تقویت مهارت های حرکتی