آیکن گفتگو با ما
آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن

آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن

وقت بازی

وقت بازی

آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف

آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف

آشنایی با وسایل الکترونیکی (تلویزیون) - تقویت مهارت های کلامی - آشنایی با انواع برنامه های تلویزیون

آشنایی با وسایل الکترونیکی (تلویزیون) - تقویت مهارت های کلامی - آشنایی با انواع برنامه های تلویزیون

تمرینات آواشناسی

تمرینات آواشناسی

تقویت تخیل - خلاقیت - ایفای نقش

تقویت تخیل - خلاقیت - ایفای نقش

آشنایی با اربعین

آشنایی با اربعین

آموزش کار گروهی - آموزش مهارت حرکتی ظریف - آموزش همکاری - آشنایی با فواید خورشید

آموزش کار گروهی - آموزش مهارت حرکتی ظریف - آموزش همکاری - آشنایی با فواید خورشید

دفتر الفبا

دفتر الفبا

تقویت مهارتهای ارتباطی - آشنایی با بازیهای گروهی و رعایت نوبت

تقویت مهارتهای ارتباطی - آشنایی با بازیهای گروهی و رعایت نوبت

آشنایی با وسایل ارتباطی - تقویت مهارت کلامی - مفاهیم ریاضی - آشنایی با شماره منزل - خلاقیت - برقراری ارتباط

آشنایی با وسایل ارتباطی - تقویت مهارت کلامی - مفاهیم ریاضی - آشنایی با شماره منزل - خلاقیت - برقراری ارتباط

آشنایی با نقشه کشی، شغل بنا و مهندس - شناخت اجزای ساختمان

آشنایی با نقشه کشی، شغل بنا و مهندس - شناخت اجزای ساختمان

آشنایی با نقشه کشی و قسمتهای مختلف ساختمان

آشنایی با نقشه کشی و قسمتهای مختلف ساختمان