آیکن گفتگو با ما
شناخت خانواده و درخت خانواده

شناخت خانواده و درخت خانواده

آشنایی با آپارتمان و ساخت خانه ی بارون و دامون

آشنایی با آپارتمان و ساخت خانه ی بارون و دامون

آشنایی با خانواده

آشنایی با خانواده

آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن

آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن

آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف

آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف

وقت بازی

وقت بازی

آشنایی  با انواع خانه و بخش های آن

آشنایی با انواع خانه و بخش های آن

آشنایی  با انواع خانه و قسمت های مختلف آن

آشنایی با انواع خانه و قسمت های مختلف آن

آشنایی با مفاهیم ریاضی

آشنایی با مفاهیم ریاضی

آشنایی با مفاهیم ریاضی-آشنایی با اشکال هندسی- تقویت مهارت شنیداری - تقویت دقت تمرکز

آشنایی با مفاهیم ریاضی-آشنایی با اشکال هندسی- تقویت مهارت شنیداری - تقویت دقت تمرکز

تقویت مهارت های تفکر منطقی و بازی آزاد

تقویت مهارت های تفکر منطقی و بازی آزاد

تقویت مهارتهای حرکتی ظریف

تقویت مهارتهای حرکتی ظریف

ساخت گلدون آپارتمانی

ساخت گلدون آپارتمانی

تقویت مهارت ظریف انگشتی - آشنایی با اکواریم - خلاقیت

تقویت مهارت ظریف انگشتی - آشنایی با اکواریم - خلاقیت