سمینارها و کارگاه‌های آموزشی

مجموعه آموزش 6 جلسه ای که شامل 4 جلسه تقویت مهارت های نیمکره راست (ریاضی، حافظه، خواندن، افزایش سرعت عملکرد مغز، عملکرد رزونانس، تصویر سازی ذهنی و تخیل) و 2 جلسه رفتار با کودک (تربیت سیستمی و رفع عادات ناپسند) می باشد. 

مدرس جلسات سرکارخانم دکتر فاطمه سادات حسینی (دکترای مدیریت آموزشی) می باشند.

 

تقویت هوش و رشد توانایی های ذهن کودکان

مراقبت جنسی کودکان زیر12سال 

کارگاه های آموزشی-تربیتی

رفع عادات ناپسند کودکان

تربیت سیستمی