دوست داری خودت را تو آینه نگاه کنی؟

دوست داری خودت را تو آینه نگاه کنی؟
آیا از برزگ شدنت خوشحالی؟ آیا تو مثل بقیه هستی؟ دوست داری خودت را در آینه نگاه کنی؟

 

تو در آینه خطوط صورتت را می بینی،با شکلک درآوردن آنها را تغییر میدهی.

سعی میکنی که بفهمی واقعا کی هستی.تو خودت را خوشگل میبینی یا شاید هم فقط بدی هات ببینی. در مقابل تصویر خودت هم هراس داری هم امیدواری........ آیا می توانی به آن اعتماد کنی؟ آیا آن چیزی که میبینی به خاطر آن چیزی که تصور میکنی،تغییر نکرده است؟با وجود این،دیگران قبل از هرچیز اول قیافه تو را می بینند و بیشتر وقت ها بر اساس همان قیافه درباره تو قضاوت میکنند.پس سعی میکنی خودت را خوشگل کنی. اما،آیا این کار را برای این میکنی که به خودت ارزش دهی یا چیزی را پنهان کنی؟

در هر حال باید بدانی که لباس ها و آرایشت برای این است که خودت را به کس دیگری تبدیل کنی.بدون آنکه بخواهی قیافه ات هم میتواند قسمتی مرموز از وجود تو را نشان دهد.

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید