رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

Twinkle, twinkle, little star

Twinkle, twinkle, little star
شعر Twinkle, twinkle, little star

 

Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are. 

Up above the world so high,
Like a diamond in the sky. 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are.

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night. 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are! 

Then the traveler in the dark 
Thanks you for your tiny spark; 
He could not see which way to go, 
If you did not twinkle so. 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are


چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولوچشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو

متعجبم که تو چی هستی!

در بلندترین نقطه جهان

مثل یک نگین الماس در آسمان

متعجبم که تو چی هستی!

وقتی که خورشید آتشین میره

وقتی هیچ روشنی و درخشندگی نداره

اونوقته که تو نور کم خودتو نشون می دی

ودر طول شب چشمک ,چشمک میزنی

چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو

متعجبم که تو چی هستی !

وقتی که مسافران شب در تاریکی

از نور کم تو سپاسگزاری می کنند

اگر چشمک زدن تو نبود

نمی دونستند از کدام راه برونند

چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو

متعجبم که تو چی هستی!

رویش طلایی کوچولوها

 

 

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید