روبات کوچولو baby robot (قسمت سوم)

داستان دو زبانه baby robot

Eat the ice cream; says chris. کریس می‌گوید:این بستنی را بخور

Babies eat ice cream;says cathyکتی می‌گوید:بچه‌ها بستنی می‌خورند

But is the baby robot eating the ice cream?اما آیا بچه ربات بستنی می‌خورد؟

No it is not نه نمی‌خورد

Look at the cat!به آن گربه نگاه کن

It is running!او در حال دویدن است

Eat the banana;say chris and cathy کریس و کتی می‌گویند: این موز را بخور

Babies eat bananas;says mrs jonesخانم جونز می‌گوید: بچه ها موز می‌خورند

But is the baby robot eating the banana?اما آیا بچه ربات موز می‌خورد؟

No.it is notنه نمی‌خورد

Look at the hungry baby robot says cathyکتی میگه به اون بچه ربات گرسنه نگاه کنید

It is eating pins and needles says chrisکریس میگه اون داره سنجاق ها و سوزنا را می‌خوره

Pins and needles?says mrs jonesسنجاق و سوزن؟!!! خانم جونز میگه

Yes they say اونا میگن بله

Look at the thirsty baby robot!say chrisکریس میگه بچه ربات تشنه رو نگاه کن

Oh what is it drinking?خانم جونز میگه اون چی داره مینوشه؟

It is drinking oil says cathyکتی میگه روغن

Oil?!!!روووووغن!!!!!! 

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید