روبات کوچولو baby robot (قسمت دوم)

روبات کوچولو baby robot (قسمت دوم)
داستان دوزبانه baby robot

با ما همراه باشید و زبان را با داستان به کودکان آموزش دهید

 

Look!says cathy.what is it?                      کتی میگیه: نگاه کن! اون جیه؟

It is a robot.says chris                                   کریس می گوید: اون یه رباته

Yes it is. He is rigt                                              بله اون یه رباته کریس درست میگه

Give it to me. Says cathy                              کتی میگه بدش به من

Chris gives it to her                                        کریس آن را به او می‌دهد

She holds it                                                            و ربات درا با دست هاش میگیره

It is ababy robot!she says                            اون یک بچه رباته

Yes it is she is right                                            کتی دست میگه

Chris and cathy smile                                       کریس و کتی لبخند می‌زنند

lookTmother!says cathy                               کتی میگهنگاه کن مامان

it is a baby robotTsays chris                       کریس میگه اون یه بجه رباته

mrs jones looks at it                                          خانم جونز بهش نگاه میکنه

her eys are very big                                         چشم هاش از تعجب بزرگ میشه

ababy robot?!she says. Are you playing?بچه ربات؟ دارین بازی میکنین؟

Give it to me’                                                           بدش به من

She holdsit                                                              او ربات را در دستش میگیره

 Her eys are very very big چشم هاش از تعجب خیلی خیلی بزرگ هستند

She is laughing                                                    او دارد میخنده

But the baby robot is not laughing         اما بچه ربات نمیخنده

It is crying                                                                  داره گریه میکنه

the baby robot is sitting on the tableبچه ربات روی میز می‌نشیند

it is hungry and thirsty                                او گرسنه و تشنه است

it wants to eat says cathy.                       کتی میگه اون میخواد یه چیزی بخوره

It is hungry                                                            اون گشنه است

No says chris.it wants to drink  کریس میگه اون میخواد یه چیزی بنوشه

It is thirsty                                                          اون تشنه است

Drink the milk’says cathy                   کتی میگه این شیر را بخور

Babies drink milk’says chris            کریس میگه بچه ها شیر می‌خورند

But is it the baby robot drinking the milk?اما آیا بچه ربات هم شیر می‌خوره؟

No it is not                                                      نه نمی‌خوره

داستان دوزبانه baby robot (قسمت اول) 

 

 

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید