رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

الفبا

الفبا
شعر الفبا
 
ت مثل توپ خورشید                        قرمز و زرد و سپید
 
ث مثل ثلث آخر                                    با نمره های بهتر
 
ج مثل جوجه جیک جیک            جنگل سبزوتاریک
 
چ مثل چوب وچِنار                            چَکاوک و چمن زار
 
ح مثل حوله ،حُباب                          حیاط وحوض پرآب
 
خ مثل خوبی ،خدا                            خندیدن بچّه ها
 
د مثل دشت ودریا                           درخت سبزو زیبا
 
ذ مثل ذرّت شاد                                 بازی کاکل وباد
 
ر مثل رنگین کمان                           هفت تاکمان توی آن
 
زمثل زنبور و زاغ                                  زَنبَق زیبای باغ
 
ژ مثل ژاله برگل                                   هدیه ی گل به بلبل
 
س مثل سایه ی بید                        ستاره های سپید
 
ش مثل شش تاشب تاب           سه تابیدار سه تاخواب
 
ص مثل صبح و صدف                 صد تاصدف توی صف
 
ض مثل ضَربه ای سخت           که زد تبر بر درخت
 
 ط مثل طوق اردک                        طوطی سبز و کوچک
 
ع مثل عید و عمو                          عروسک کوچولو
 
غ مثل غاز وغنچه                          هردوتا توی باغچه
 
ف مثل فَوّاره ها                            در آفتاب زیبا
 
 ق مثل قمری وقو                       قاصدک  قصّه گو
 
ک مثل کوه پربرف                     کاج وکلاغ پرحرف
 
گ مثل گل یا گلاب                   گردش گل هادر آب
 
ل مثل لک لک خواب             زیر لَحاف مهتاب
 
م مثل موج وماهی                 چه ماهی سیاهی 
 
ن مثل نور و نوروز                     گل داده نرگس امروز
 
و مثل وقت ورزش                   صبح قشنگ ونرمش
 
ه مثل هوهوی باد                   هوای پاک و آزاد
 
ی مثل یاس زیبا                       درآخر الفبا
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید