روبات کوچولو baby robot (قسمت اول)

روبات کوچولو baby robot (قسمت اول)
داستان دوزبانه baby robot

Look this is chris jones.نگاه کنید!این کریس جونز است                             

He is nine.   او نه ساله است                                                                 

Look! This is cathy jones. نگاه کنید!این کتی جونز است                             

She is his sister خواهر اوست                                    

She is sevenکتی هفت ساله است                                                            

They are playing with a ball آن ها دارند با یک توپ بازی می‌کنند                  

The ball is red آن توپ قرمز است                                                          

Look!this is mr jones.نگاه کنید این آقای جونز است                                    

He is giving food to the chikens او به مرغ ها غذا می‌دهد.                         

He is afarmer یک کشاورز است                                                       

 

It is hotهوا گرمه                                                                              

Mr jones is giving food to the duck.آقای جونز به اردک ها غذا می‌دهد          

He is a farmerاو یک کشاورز است.                                                      

The ducks are eating.اردک ها غذا می‌خورند.                                         

They are hungryآن ها گرسنه هستند                                                       

Look under the tree! Say chrisکریس می‌گوید: زیر ان درخت را نگاه کنید      

What is it? Says cathyکتی می‌گوید: اون چیه؟                                         

It is basket,he says.او می‌گوید:یه سبده                                                 

Chris and cathy are not playingکریس و کتی بازی نمی‌کنند                      

 

They are running to the tree.آنها به طرف آن درخت می‌دوند.                   

 Look at the cat!به آن گربه نگاه کن                                                    

It is not runningاو نمی‌دود                                                              

It is a fat cat آن یک گربه چاق است                                                      

It is sitting او نشسته است                                                                 

It is washing.خودش را تمیزمی‌کند                                                      

 

The grass is green. چمن‌ها سبز هستند.                                                

the flowers are whiteگل‌ها سفید هستند                                                  

Chris and cathy are running to the tree .کریس و کتی به سمت درخت می‌دوند

A basket is under the tree.یک سبد زیر آن درخت است                             

Something is in the basket.چیزی داخل سبد است                                    

What is it?آن چیست؟                                                                       

Whats in the basket?تو سبد چیه؟                                                      

A radio.says cathy کتی میگه یه رادیو                                                   

But it is not  aradioاما این رادیو نیست                                                  

Cathy is wrong کتی اشتباه میکنه                                                           

 

Chris picks it up.کریس ان رو بر می‌داره                                                 

He holds it.آن را در دست‌هاش نگه می‌داره                                                

What is it?اcathy saysکتی میگه اون چیه؟                                               

Ababy?!!!!یه بچه                                                                              

But it is not a baby       اما آن یک بچه نیست      .

Crhris is wrongکریس اشتباه میکنه              

 

 این داستان ادامه دارد..........

 رویش طلایی کوچولوها

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید