رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما
رویش طلایی کوچولوها / آلبوم - نمایش جزییات آلبوم

نوزاد رها شده از بند پوشک گیف

کدام گروه از پاسخها به ما کمکی نمیکند

نگوییم لگد نزن از زبونت استفاده کن

وقتی کودکان تنبیه میشوند

من به بدنم احترام میگذارم1

من به بدنم احترام میگذارم2

صفحه ۱ از ۶
روانشناسی کودک
۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹
تصور کنید که در هواپیما هستید
تصور کنید که در هواپیما هستید
تصور کنید که در هواپیما هستید
من با کودکم همراه میشوم ، صبوری می آموزم
من با کودکم همراه میشوم ، صبوری می آموزم
من با کودکم همراه میشوم ، صبوری می آموزم
کودکان شما ناظر های بسیار دقیق و باهوشی هستند
کودکان شما ناظر های بسیار دقیق و باهوشی هستند
کودکان شما ناظر های بسیار دقیق و باهوشی هستند
5 راهکار
5 راهکار
5 راهکار
هنر توجه کردن
هنر توجه کردن
هنر توجه کردن
مادر کافی
مادر کافی
مادر کافی
ترس و انگیزه های مطلوب
ترس و انگیزه های مطلوب
ترس و انگیزه های مطلوب
تاکیدتان را از روی اینکه کودک چه کاری را انجام ندهد به اینکه چه کاری بکند تغییر بدهید
تاکیدتان را از روی اینکه کودک چه کاری را انجام ندهد به اینکه چه کاری بکند تغییر بدهید
تاکیدتان را از روی اینکه کودک چه کاری را انجام ندهد به اینکه چه کاری بکند تغییر بدهید
اگر میخواهید کودکتان قدر خود را بداند
اگر میخواهید کودکتان قدر خود را بداند
اگر میخواهید کودکتان قدر خود را بداند
روش های آماده سازی فرزندتان در مواجهه با قلدری
روش های آماده سازی فرزندتان در مواجهه با قلدری
روش های آماده سازی فرزندتان در مواجهه با قلدری
پاسخ های مناسب در چالش ها
پاسخ های مناسب در چالش ها
پاسخ های مناسب در چالش ها
پاسخ های نامناسب در چالشها 1
پاسخ های نامناسب در چالشها 1
پاسخ های نامناسب در چالشها 1
با کودکتان همانطور رفتار کنید که با دوست و فامیل رفتار میکنید
با کودکتان همانطور رفتار کنید که با دوست و فامیل رفتار میکنید
با کودکتان همانطور رفتار کنید که با دوست و فامیل رفتار میکنید
کودکم ناراحت است چه کارهایی نکنم
کودکم ناراحت است چه کارهایی نکنم
کودکم ناراحت است چه کارهایی نکنم
چگونه با کودک خود صحبت کنیم
چگونه با کودک خود صحبت کنیم
چگونه با کودک خود صحبت کنیم
جهان به کودکان می آموزد
جهان به کودکان می آموزد
جهان به کودکان می آموزد
دادن انتخاب به کودکانتان مشوق آنهاست
دادن انتخاب به کودکانتان مشوق آنهاست
دادن انتخاب به کودکانتان مشوق آنهاست
وقتی میخواهید مقابل دیگران با کودک خود گفتگو کنید
وقتی میخواهید مقابل دیگران با کودک خود گفتگو کنید
وقتی میخواهید مقابل دیگران با کودک خود گفتگو کنید
آجرهای عزت نفس
آجرهای عزت نفس
آجرهای عزت نفس
امکان دارد توضیح بدهید چرا
امکان دارد توضیح بدهید چرا
امکان دارد توضیح بدهید چرا
ثبات یک کلید در والدگری
ثبات یک کلید در والدگری
ثبات یک کلید در والدگری
بازسازی سرزنش ها
بازسازی سرزنش ها
بازسازی سرزنش ها
مراقب برادرت باش
مراقب برادرت باش
مراقب برادرت باش
چگونه از محدودیتها صحبت کنیم2
چگونه از محدودیتها صحبت کنیم2
چگونه از محدودیتها صحبت کنیم2
چگونه از محدودیتها صحبت کنیم1
چگونه از محدودیتها صحبت کنیم1
چگونه از محدودیتها صحبت کنیم1
من به بدنم احترام میگذارم3
من به بدنم احترام میگذارم3
من به بدنم احترام میگذارم3
من به بدنم احترام میگذارم2
من به بدنم احترام میگذارم2
من به بدنم احترام میگذارم2
من به بدنم احترام میگذارم1
من به بدنم احترام میگذارم1
من به بدنم احترام میگذارم1
وقتی کودکان تنبیه میشوند
وقتی کودکان تنبیه میشوند
وقتی کودکان تنبیه میشوند
نوزاد رها شده از بند پوشک گیف
نوزاد رها شده از بند پوشک گیف
نوزاد رها شده از بند پوشک گیف
کدام گروه از پاسخها به ما کمکی نمیکند
کدام گروه از پاسخها به ما کمکی نمیکند
کدام گروه از پاسخها به ما کمکی نمیکند
نگوییم لگد نزن از زبونت استفاده کن
نگوییم لگد نزن از زبونت استفاده کن
نگوییم لگد نزن از زبونت استفاده کن