رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما
رویش طلایی کوچولوها / آلبوم - نمایش جزییات آلبوم

آشنایی با حیوانات

تقویت مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست و آموزش مفاهیم ریاضی رنگ، اندازه و خلاقیت

تقویت مهارت ریاضی

تقویت مهارت حرکتی درشت و ظریف

تمرینات چشمی

کار با رنگ انگشتی، خلاقیت و آموزش مفاهیم ریاضی

صفحه ۱ از ۴
گروه سنی 2 تا 3 سال
۱۸ مهر ۱۳۹۷
تقویت مهارت های حرکتی ظریف-تمرکز-هماهنگی چشم و دست
تقویت مهارت های حرکتی ظریف-تمرکز-هماهنگی چشم و دست
تقویت مهارت های حرکتی ظریف-تمرکز-هماهنگی چشم و دست
نقاشی روی صورت
نقاشی روی صورت
نقاشی روی صورت
آشنایی-با-غذا-خوردن-پرندگان
آشنایی-با-غذا-خوردن-پرندگان
آشنایی-با-غذا-خوردن-پرندگان
شناخت-رنگ-هماهنگی-چشم-و-دستjpg
شناخت-رنگ-هماهنگی-چشم-و-دستjpg
شناخت-رنگ-هماهنگی-چشم-و-دستjpg
دست ورزی؛ تقویت مهارت حرکتی ظریف
دست ورزی؛ تقویت مهارت حرکتی ظریف
دست ورزی؛ تقویت مهارت حرکتی ظریف
آشنایی با حیوانات
آشنایی با حیوانات
آشنایی با حیوانات
تقویت مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست و آموزش مفاهیم ریاضی رنگ، اندازه و خلاقیت
تقویت مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست و آموزش مفاهیم ریاضی رنگ، اندازه و خلاقیت
تقویت مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست و آموزش مفاهیم ریاضی رنگ، اندازه و خلاقیت
تقویت مهارت ریاضی
تقویت مهارت ریاضی
تقویت مهارت ریاضی
تقویت مهارت حرکتی درشت و ظریف
تقویت مهارت حرکتی درشت و ظریف
تقویت مهارت حرکتی درشت و ظریف
تمرینات چشمی
تمرینات چشمی
تمرینات چشمی
کار با رنگ انگشتی، خلاقیت و آموزش مفاهیم ریاضی
کار با رنگ انگشتی، خلاقیت و آموزش مفاهیم ریاضی
کار با رنگ انگشتی، خلاقیت و آموزش مفاهیم ریاضی
تقویت مهارت های  حرکتی ظریف هماهنگی بین چشم و دست
تقویت مهارت های  حرکتی ظریف هماهنگی بین چشم و دست
تقویت مهارت های حرکتی ظریف هماهنگی بین چشم و دست
تقویت مهارتهای حرکتی ظریف
تقویت مهارتهای حرکتی ظریف
تقویت مهارتهای حرکتی ظریف
خلاقیت
خلاقیت
خلاقیت
دست ورزی و تمرینات انگشتی
دست ورزی و تمرینات انگشتی
دست ورزی و تمرینات انگشتی
هماهنگی چشم و دست
هماهنگی چشم و دست
هماهنگی چشم و دست
افزایش قدرت توجه و تمرکز هماهنگی چشم ودست بهبود رابطه عاطفی  مادر و کودک
افزایش قدرت توجه و تمرکز هماهنگی چشم ودست بهبود رابطه عاطفی  مادر و کودک
افزایش قدرت توجه و تمرکز هماهنگی چشم ودست بهبود رابطه عاطفی مادر و کودک
بازی با دارت، تقویت هماهنگی چشم و دست
بازی با دارت، تقویت هماهنگی چشم و دست
بازی با دارت، تقویت هماهنگی چشم و دست
تقویت مهارتهای ظریف، خلاقیت
تقویت مهارتهای ظریف، خلاقیت
تقویت مهارتهای ظریف، خلاقیت
شناخت مواد
شناخت مواد
شناخت مواد
تقویت هماهنگی چشم و دست، تقویت مهارتهای ظریف
تقویت هماهنگی چشم و دست، تقویت مهارتهای ظریف
تقویت هماهنگی چشم و دست، تقویت مهارتهای ظریف
تقویت مهارتهای ظریف، شناخت مواد
تقویت مهارتهای ظریف، شناخت مواد
تقویت مهارتهای ظریف، شناخت مواد
هماهنگی بین چشم و دست مهارت حرکتی ظریف
هماهنگی بین چشم و دست مهارت حرکتی ظریف
هماهنگی بین چشم و دست مهارت حرکتی ظریف