رویش طلایی کوچولوها
 
 • Root

  • مدیر عامل Translate

   • معاونت اداری و مالی Translate

    • مدیریت منابع انسانی Translate

     • امور کارکنان Translate

     • گزینش Translate

    • مدیریت مالی Translate

     • اداره امور مالی Translate

     • حسابداری Translate

     • حسابرسی Translate

    • اداره تدارکات و انبار Translate

     • اداره اموال Translate

   • اداره امور حقوقی Translate

    • امور قراردادها Translate

    • دعاوی Translate

   • معاونت خدمات آموزشی و مشاوره ای Translate

    • مدیریت آموزشگاه مرکزی Translate

     • اداری Translate

     • کادر آموزشی Translate

     • تدارکات و خدمات Translate

    • مدیریت مراکز تحت پوشش Translate

     • پشتیبانی از خدمات Translate

    • مدیریت آموزش، نظارت و سنجش Translate

    • دپارتمان روانشناختی Translate

     • مرکز مشاوره Translate

     • واحد سوپروایزری Translate

   • خدمات آموزشی و مشاوره ای تحقیق Translate

    • مدیریت تولید محصول Translate

     • انتشارات Translate

     • رسانه های دیجیتال Translate

     • محصولات کمک آموزشی و اسباب بازی Translate

    • مدیریت برنامه ریزی آموزشی و پژوهش Translate

   • معاونت روابط عمومی، فروش و تبلیغات Translate

    • مدیریت بازاریابی و تبلیغات Translate

    • اخبار و اطلاع رسانی Translate

    • اپراتوری Translate

    • فروش Translate

    • همایش Translate

    • خدمات تولید محصول Translate

   • مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات Translate

    • واحد برنامه ریزی IS Translate

    • واحد سایت و فضای مجازی Translate

There is no item to show.

Categorized Staff List

No item(s) found.