آیکن گفتگو با ما

دوره های آموزشی برای کودکان

 

سن کودک

تعداد و ساعات حضور در طرح رویش

3 ماه الی 1 سال

ویژه: دو بار در هفته

به مدت 2:30ساعت

مخصوص افراد پرمشغله: یک بار در هفته به مدت1:30ساعت

1-2 سال

ویژه: دو بار در هفته به مدت 2:30ساعت

مخصوص افراد پرمشغله: یک بار در هفته به مدت 1:30 ساعت

2-3 سال

ویژه: دو بار در هفته و هر کدام به مدت 1:15 ساعت

مخصوص افراد پرمشغله: یک بار در هفته به مدت 2 ساعت

3-4 سال

ویژه: دو بار در هفته و هر کدام به مدت 3 ساعت

مخصوص افراد پرمشغله: یک بار در هفته به مدت 3 ساعت

4-5 سال

ویژه: هر روز و روزی 4 ساعت

مخصوص افراد پرمشغله: دو روز در هفته و هر بار به مدت 4 ساعت

5-6 سال

ویژه: هر روز و روزی 4 ساعت

مخصوص افراد پرمشغله: دو روز در هفته و هر بار به مدت 4 ساعت

6-14 سال

تقویت نیمکره راست: هفته ای4ساعت

 

·        جهت اطلاعات بیشتر از آموزشگاه کودک رویش اینجا کلیک کنید