آیکن گفتگو با ما

پذیرش همکار امور دفتری

پذیرش همکار در امور دفتری

مشخصات فردی
*
*
*
*
*
وضعیت تحصیلی
*
*
*
سوابق کاری
*
*
*
*
میزان آشنایی با رایانه :
زبان انگلیسی:
آدرس:
*
*
*
*

* = ضروری