آیکن گفتگو با ما

مربی کودک

پذیرش مربی کودک

مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
وضعیت تحصیلی
*
*
*
سوابق کاری
*
*
*
*
میزان آشنایی با رایانه
دوره/کلاس/کارگاه های تخصٌصی را گذرانده :
علاقه مند به فعالیت در چه زمینه هایی می باشید؟
*
میزان آشنایی با زبان های خارجه:
انگلیسی:
عربی:
آدرس
*
*
*
*

* = ضروری