آیکن گفتگو با ما

۲۴ اسفند ۱۳۹۲
من فاطمه شیرازی، مادر هلما و زهرا کثیری متولد 1388، هستم.
۱۵ اسفند ۱۳۹۲
من کبری هاشمی، مادر محمدحسین ارکیا متولد 1390 هستم.
۱۲ اسفند ۱۳۹۲
من زهرا نوروزی، مادر مبینا محمدمیرزایی متولد 1385، هستم.